Integritetspolicy

Denna sida innehåller information om den policy Poolspecialisterna BN Bygg AB (”Poolis”) personuppgiftsbehandling följer.

Behandlingen sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan svensk dataskyddslagstiftning för att du ska känna dig så trygg som möjligt med vår hantering av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Poolspecialisterna BN Bygg AB
Kranbyggargatan 7
721 34 Västerås

Vad är personuppgifter?

Med personuppgifter avses all information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter om dig som vi hanterar är till exempel person- och kontaktinformation (såsom namn, adress, e-post, telefonnummer och i vissa fall personnummer), enhetsinformation, finansiell information och historisk information (såsom tidigare köp, betalnings- och kredithistorik).

Ändamål och rättslig grund till vår personuppgiftsbehandling

Vi strävar efter att inte samla in eller lagra fler uppgifter än nödvändigt. De uppgifter vi hanterar är uppgifter som vi har en rättslig grund för att behandla. Nedan kan du läsa om vilka rättsliga grunder vi grundar våra behandlingar på.

Avtal

En stor del av vår personuppgiftsbehandling grundar sig på våra kontraktuella åtaganden, vilket innebär att vi behöver vissa uppgifter för att uppfylla de avtal som vi ingått eller är på väg att ingå.

Rättslig förpliktelse

Vissa uppgifter är vi skyldiga att hantera och lagra enligt lag. Exempelvis har vi en bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen som förpliktar oss att spara alla affärshändelser i minst 7 år.

Berättigat intresse (intresseavvägning)

I de fall vi behandlar uppgifter baserat på berättigat intresse har vi gjort en intresseavvägning och således kommit fram till att vårt intresse av att behandla uppgifterna väger tyngre än integritetsintresset för uppgifterna i fråga.

Ett exempel på situationer där vi behandlar dina uppgifter med stöd av berättigat intresse är när vi anser att vi behöver spara uppgifterna på grund av eventuella rättsliga anspråk som kan komma att göras gällande.

Vi använder oss av Google reCAPTCHA (”Recaptcha”) i vårt kontaktformulär på vår webbplats, en service som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Recaptcha används för att avgöra om data som skickas in på vår webbplats kommer från en person eller ett automatiserat program. För att kunna göra detta analyserar Recaptcha beteendet hos besökaren av webbplatsen baserat på olika egenskaper. Analysen påbörjas automatiskt så snart besökaren börjar använda webbplatsen. Recaptcha analyserar en mängd olika information, exempelvis ip-nummer, hur länge besökaren varit på webbplatsen, musrörelser, med mera. Den data som samlas in under analysen skickas sedan vidare till Google.

Användandet av Recaptcha och datan den samlar in har stöd i Art. 6 (1) (f) GDPR. Det innebär att innehavaren av webbplatsen har rätt att skydda sin webbplats från automatiserad spam och andra attacker.

Vem kan ta del av dina uppgifter?

Viss information som vi samlar in om dig kommer vi att behöva dela med dem inom vår organisation som behöver känna till dessa uppgifter. Detta gör vi dock endast om det är nödvändigt för ändamålet.

Personuppgiftsbiträden

Personuppgiftsbiträden såsom systemleverantörer kan komma att behandla dina uppgifter för vår räkning. I dessa fall har vi ingått avtal som reglerar hur behandlingen får utföras för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och vår dataskyddspolicy.

Dina rättigheter

Enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är det vår skyldighet som personuppgiftsansvarig att endast behandla personuppgifter som är korrekta, fullständiga, relevanta och nödvändiga.

Begränsning 

Under vissa förutsättningar har du som registrerad rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan exempelvis begära att vi avbryter hanteringen av din personliga information om du vill att vi fastställer dess korrekthet eller anledningen till att den behandlas.

Rättelse

Vi strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Om du misstänker eller vet att någon information vi har om dig är felaktig, ber vi dig vänligen informera oss om detta. Du kan när som helst begära att få dina personuppgifter rättade kostnadsfritt

Radering (”rätten att bli glömd”)

För det fall dina personuppgifter inte längre behövs för ändamålet, eller om behandlingen exempelvis grundas på ditt samtycke och du återkallar detta, har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Det kan dock finnas förpliktelser för oss, såväl avtalsmässigt som rättsligt, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi är skyldiga att spara enligt lag och andra förpliktelser ser vi till att blockera så att de endast kan användas för dess specifika syften.

Samtycke kan återkallas

I de fall behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta genom att kontakta oss. Ett återkallat samtycke gäller endast för framtida behandlingar och tillämpas därmed inte retroaktivt.

Registerutdrag

Du kan när som helst kontakta oss för att kostnadsfritt begära ut en kopia på vilka uppgifter om dig som behandlas hos oss. En administrativ avgift kommer dock att tas ut i det fall vi anser att samma begäran gjorts oskäligt många gånger.

För att begära ett registerutdrag skickar du in ett dokument med en text där du uppger vad du vill begära ut. Dokumentet ska vara skriftligt egenhändigt undertecknat och skickas till:

Poolspecialisterna BN Bygg AB
Kranbyggargatan 7
721 34 Västerås

Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Information

Som registrerad hos oss har du alltid rätt att få information om när, hur och varför dina personuppgifter behandlas. Mycket av denna information framgår redan av denna sida, men om du är intresserad av mer specifika saker rörande behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss skriftligen på info@poolis.se.

Rätten att invända mot behandling

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om exempelvis den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av en intresseavvägning.

Dataportabilitet

Du har rätt att, på begäran, få ut dina personuppgifter i syfte att föra över dem och återanvända dem hos ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet gäller dock endast om behandlingen grundar sig på samtycke eller ett avtalsförhållande.

Om du vill göra denna begäran är du välkommen att kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Poolspecialisterna BN Bygg AB
Kranbyggargatan 7
721 34 Västerås

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation.

Klagomål till Datainspektionen

Om du anser att Poolis behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning vill vi såklart att du berättar det för oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. För mer information besök www.datainspektionen.se.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser med andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.